Adatkezelési tájékoztató

Általános, valamint webáruházon keresztül megvalósuló kiskereskedelemmel kapcsolatos adatkezeléshez


ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS AZONOSÍTÓ ADATA

 • Név: Sztereo-Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely és hivatalos levelezési cím: 7622 Pécs, Somogyi Béla utca 9.
 • Telefonszáma: +36 72 532 440
 • Faxszáma: +36 72 532 439
 • E-mail cím: info@globaldjshop.hu
 • Honlap: http://www.globaldjshop.hu/
 • Cégjegyzékszám: 02-09-070303
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Baranya Megyei Bíróság, mint cégbíróság
 • Adószám: 13569039-2-02
 • Kamara: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. (06 72) 507 148
 • Adatfeldolgozók:
                                          Creative Power Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
                                          Székhely: 7623 Pécs, Mártírok útja 43/B.
                                          Cégjegyzékszám: 02-06-066810
                                          Adószám: 20113465-2-02

                                          Ab Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
                                          Székhely: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
                                          Cégjegyzékszám: 01-06-757647
                                          Adószám: 21586091-2-43  
 

 1. AZ ADATKEZELÉSSEL KACSOLATOS JOGSZABÁLYOK

A  Sztereo-Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által folytatott internetes kiskereskedelmi tevékenységre és az ennek céljából üzemeltetett http://www.globaldjshop.hu/ nevű internetes oldalra, webáruházra, valamint a Szolgáltató általános hangtechnikai-kereskedelmi tevékenységére és csomagküldő szolgáltatásra vonatkozóan és az ezen tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelésre a mindenkor hatályos jogszabályok vonatkoznak, a teljesség igénye nélkül kiemelendő különösen:

Magyarország Alaptörvénye, hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV Az információs Ügyfélrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV Az Európai Parlament és a Tanács (EU)2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi GDPR) ( a továbbiakban: GDPR, melynek hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el: https://www.gdpr.info.hu/gdpr-GDPR-szovege A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvényk Ügyfélyvről, hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700053.TV&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, melynek hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300165.tv az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.), melynek hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.t... A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CLLLIII. törvény (a továbbiakban: Szmtv.). 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (a továbbiakban: Fgytv.) 19/2014. (IV. 29.) NGM GDPR a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (a továbbiakban: NGM Rendelet).


2. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOKBÓL EREDŐ JELEN SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK

érintettbármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat
az érintettel kapcsolatba hozható adat - kül Ügyfélösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulásaz érintett akaratának Ügyfélkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozásaz érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelőaz a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely  Ügyfélállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó d Ügyféltéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelésaz alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így kül Ügyfélösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattörlésaz adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

adatmegjelölésaz adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 adatzárolásaz adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 adatmegsemmisítésaz adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

 adatfeldolgozásaz adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott   módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 adatfeldolgozóaz a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a   jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

 adatállományaz egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 harmadik személyolyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 harmadik országminden olyan állam, amely nem EGT-állam;


3. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL A TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

3.1. Általános elvek
Személyes adatait a Szolgáltató nem használja fel közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából és ilyen célból azt nem is továbbítja.
Szolgáltató a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.
Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre.
Amennyiben az adatkezelés során az Ügyfél e-mail címét szükséges megadni, a Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ügyfél nevét tartalmazza. Az Ügyfél teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ügyfél kilétére utaló információt tartalmaz.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ügyfél, mint a szolgáltatás igénybevevője a webáruház igénybevétele során, valamint hírlevél feliratkozás előtt, valamint a Szolgáltató bolti értékesítése során minden esetben bármikor megismerheti, hogy a Szolgáltató milyen adatkezelést folytat, mely adatfajtákat, és milyen jogalap szerint kezel, és
Ügyfélnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait, és esetleges panasz esetén hogyan és milyen módon tehet panaszt, milyen módon érvényesítheti jogait.
Az Adatkezelési tájékoztató a Szolgáltató honlapján folyamatosan elérhető és megismerhető, valamint a Szolgáltató székhelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló értékesítési térben, papír alapon, szintén folyamatosan elérhető és olvasható.
A Szolgáltatónál automatizált adatkezelés nem valósul meg. Célzott ügyfél-csoportosítást nem végez.

3.2. A WEBÁRUHÁZBA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ ÉS PROFILSZERKESZTÉS SORÁN KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Kötelezően megadandó adatok:

Adatkezelés megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Regisztráció

     
 

e-mail cím (felhasználónév)

Az e-mail cím az Ügyfél és a Szolgáltató közötti kapcsolattartást szolgálja.

GDPR 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

 

jelszó

A jelszó a bejelentkezés során az Ügyfél által adott e-mail címhez tartozó felhasználói fiókba történő biztonságos bejelentkezést szolgálja.

GDPR 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

A regisztrációval kapcsolatban a webáruházban történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban a regisztráció elvégzésével későbbiekben az Ügyfél visszakeresheti már leadott megrendeléseit, újra rendelheti a korábban megrendelt termékkel azonos termékeket, nyomon követheti az igénybevett szolgáltatásait, megkönnyítheti a későbbiekben a webáruház gyorsabb és egyszerűbb használatát.

 

Az alábbi, felhasználói profilhoz fűződő adatokat az Ügyfél a regisztrációt követően szabadon módosíthatja:

Adatkezelés megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Profilszerkesztés

     
 

Szállítási név (vezetéknév és keresztnév)

Az Ügyfél pontos azonosításához szükséges.

GDPR 6. cikk a) pont.

 

Adószám

Számla kiállítás esetén szükséges.

GDPR 6. cikk a) pont.

 

Telefonszám

Az áruküldés során az Ügyféllel való kapcsolattartáshoz szükséges.

GDPR 6. cikk a) pont.

 

Szállítási cím (irányítószám, településnév, utca, házszám)

Az áru pontos kiszállításához szükséges.

GDPR 6. cikk a) pont.

 

Számlázási név (vezetéknév és keresztnév)

Az áru pontos kiszállításához és a címzett azonosításához szükséges, amennyiben eltér a szállítási névtől.

GDPR 6. cikk a) pont.

 

Számlázási cím (irányítószám, településnév, utca, házszám)

Számla kiállítás esetén szükséges, amennyiben eltér a szállítási címtől.

GDPR 6. cikk a) pont.

 

Adószám

Számla kiállítás esetén szükséges, amennyiben eltér a szállítási névhez kapcsolódó adószámtól.

GDPR 6. cikk a) pont.

 

3.2.1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés során mind a regisztráció, mind a profilszerkesztés esetében az Ügyfél hozzájárulása szükséges, amely az adatkezelés jogalapját képezi. Ez a GDPR 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulást [SI1]  jelenti.
Az Ügyfél az adatai kezeléséhez adott hozzájárulást bármikor szabadon visszavonhatja. Az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását az I. pontban meghatározott elérhetőségeken írásban közölheti, tehát levélben megküldheti a megadott postacímre, a székhelyen írásbeli nyilatkozatát átadhatja vagy a megjelölt e-mail címre küldött elektronikus levélben is bármikor visszavonhatja.
Telefonon szóban közölt hozzájárulás visszavonást a Szolgáltató nem fogadja el, mivel a Szolgáltató minden kétséget kizáróan nem győződhet meg arról, hogy a visszavonás iránt valóban Ügyfél intézkedett-e, az nem bizonyítható, tehát a telefonon megtett szóbeli hozzájárulás visszavonást tartalmazó jognyilatkozat valóban Ügyféltől származik-e, a hangazonosítás nem lehetséges.
Az Ügyfél hozzájárulást visszavonó nyilatkozatának kézhezvételét követően, az Ügyfél regisztráció során megadott adatait a Szolgáltató haladéktalanul törli.Szolgáltató kijelenti, Ügyfél adatait a korábban, tehát a hozzájárulás visszavonása előtti időszakban Szolgáltató az Ügyfél adatai minden esetben jelen szabályzatnak megfelelően jogszerűen kezelte. Az Ügyfél adatinak kezeléséhez történő hozzájárulásának visszavonása nem jelenti azt, hogy Szolgáltató azokat szabálytalanul kezelte volna.

3.2.2. Az adatkezelés időtartama
A Szolgáltató a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az Ügyfél adatai kezeléséhez történő hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáról szóló írásbeli nyilatkozatának kézhezvételét követően Szolgáltató az Ügyfél regisztráció során megadott adatait haladéktalanul törli.

3.3. A MEGRENDELÉS RÖGZÍTÉSÉVEL, AZ ÁRU ELKÜLDÉSÉVEL ÉS A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Adatkezelés megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megrendelés, áruküldés és számlázás

     
 

Vezetéknév és keresztnév

Az Ügyfél pontos azonosításához szükséges.

az Eker tv. 13/A. § (1) bekezdés.

 

Telefonszám

Az áruküldés során az Ügyféllel való kapcsolattartáshoz szükséges.

az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdés.

 

e-mail cím

Az Ügyfél és a Szolgáltató közötti kapcsolattartást szolgálja az áruküldés során.

az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdés.

 

Cím (irányítószám, településnév, utca, házszám, emelet, ajtó) vagy szállítási cím

Az áru megadott címre történő kiszállításához szükséges.

az Eker tv. 13/A. § (1) bekezdés.

 

Számlázási név

A termék számla szerinti vevője adatainak feltüntetése céljából szükséges, amennyiben  eltér a szállítással kapcsolatban megadott névtől.

az Eker tv. 13/A. § (2) bekezdés.

 

Számlázási cím (irányítószám, településnév, utca, házszám, emelet, ajtó)

Számla megküldése céljából szükséges, ha eltér a szállítási címtől.

az Eker tv. 13/A. § (2) bekezdés.

 

Telefonszám

Az áruküldés során az Ügyfélnel való kapcsolattartáshoz szükséges, ha eltér a szállításnál megadottól.

az Eker tv. 13/A. § (2) bekezdés.

 

3.3.1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a GDPR 6.§ c) pontja szerint a számlázási név és a számlázási címmel kapcsolatban, azaz a Szolgáltatóra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. A jogi kötelezettség a számlakiállításra és a számlán feltüntetendő adatokra vonatkozóan irányadó az Eker. tv. 13/A.§ (2) bekezdése, amely szerint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából Szolgáltató, mint szolgáltató kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
A megrendelés rögzítése és az áru szállításával kapcsolatban megadott vezetéknév és utónév, valamint lakcím esetében a GDPR 6. cikk b) pontja szerint történik az adatkezelés, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a szerződés az Ügyfél és a Szolgáltató között az áru megrendelésére és kiszállítására vonatkozó szerződést jelenti. Az Eker. tv. 13/A.§ (1) bekezdése szerint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából Szolgáltató, mint szolgáltató kezelheti az Ügyfél, mint igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímét.
A megrendeléssel és szállítással kapcsolatban az Ügyfél által megadandó e-mail cím és telefonszám esetében az adatkezelés a GDPR 6. cikk b) pontja szerint, a szerződés teljesítéséhez szükséges. Az Eker. tv. 13/A.§ (3) bekezdése szerint a Szolgáltató, mint szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

3.3.2. Az adatkezelés időtartama
A megrendeléssel és szállítással illetve számlázással kapcsolatban a Szolgáltató tudomására jutott személyes adatokat –amely a megrendeléshez szükséges - haladéktalanul töröljük a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően.
Amennyiben az elállási jog gyakorlása miatt vita merül fel, a vita lezárásáig, bírósági eljárás esetén, az eljárás jogerős lezárásáig Szolgáltató kezeli a megrendelés rögzítésével és az áru szállításával kapcsolatban kezelt személyes adatokat.
A Szolgáltató által üzemeltetett webáruházban leadott megrendelésből készült számla, a számlán jogszabály szerint feltüntetendő személyes adatok, a számlázó programban rögzítésre kerülnek, és az 8 évig tárolásra és megőrzésre kerül a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerint.

3.4. HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Adatkezelés megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Regisztráció

     
 

e-mail cím

Hírlevél megküldés.

GDPR 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás[SI2] .

 

Név

Az Ügyfél azonosítása.

GDPR 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

Ügyfél a hírlevélről bármikor leiratkozhat. A leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá írásban kérhető az I. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén.

3.5. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSHEZ VAGY PANASZHOZ KAPCSOLÓDÓAN KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Kötelezően megadandó adatok:

Adatkezelés megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Tájékoztatás kérés

Beadványban rögzített, az érintett Ügyfél által meghatározott személyes adatok.  

Az érintett Ügyfél által kezdeményezett tájékoztatáskérés vagy panaszbenyújtás vonatkozásában az abban foglalt érintetti igények teljesítése, illetve az ahhoz szükséges adatok kezelése.

GDPR 6. cikk f) pont) pont szerinti hozzájárulás[SI3] .

 

Az alábbi adatok megadása az Ügyfél szabad döntése alapján lehetséges:

Adatkezelés megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Tájékoztatás kérés

Családi és utónév

A Szolgáltató számára a tájékoztatás teljesítéséhez az Ügyfél nevének megadása nélkülözhetetlen. Amennyiben nem adja meg a nevét, Szolgáltató tájékoztatja Ügyfelet arról, hogy nevének ismerete nélkül nem tudja az eljárást lefolytatni, a tájékoztatást megadni, mivel nem lehetséges az  Ügyfél beazonosítása.

GDPR 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás, valamint 6. cikk f) pont szerinti jogos érdek.

 

E-mail cím

 Ügyfélnek nem szükséges megadnia az e-mail címét. Amennyiben megadja az e-mail címét, akkor erre továbbítja a Szolgáltató a válaszát.

GDPR 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

 

Lakcím (postai elérhetőség)

 Ügyfélnek nem szükséges megadnia a postai elérhetőségét. Amennyiben Ügyfél a Szolgáltató válaszát postai úton szeretné megkapni, akkor szükséges a postai elérhetőség megadása.

GDPR 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás, valamint 6. cikk f) pont szerinti jogos érdek.

 

Telefonszám

 Ügyfélnek nem szükséges megadnia a telefonszámát. A telefonszám megadása esetén, Szolgáltató a tájékoztatás kérés pontosítása érdekében jogosult Ügyfelet keresni.

Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben Ügyfél csak telefonszámát adja meg, Szolgáltató részéről a tájékoztatás megadása nem lehetséges, mivel azt bizonyítható módon írásban kell megtennie.

GDPR 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.3.6.1. Az adatkezelés jogalapja
Az Ügyfél neve és lakcíme vonatkozásában jogalapot képez a Szolgáltató számára az adatok kezeléséhez a GDPR 6. cikk f) pontja, amely szerint amennyiben az jogos érdek [SI4] érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelő jogosult az adatokat kezelni.

3.6.2. Az adatkezelés időtartama
Mivel a Szolgáltató panaszra adott válasza, valamint annak időpontja egy esetleges hatósági eljárás során a jogszerű magatartás alátámasztására szolgál, a Szolgáltató jogos érdekének érvényesítése céljából ezen adatokat a bírósági illetve hatósági jogérvényesítéshez való jog elévüléséig kezeli. Szolgáltató kijelenti, hogy a GDPR elvárásainak megfelelően, Szolgáltató a szükséges minimumra törekszik az adatokat illetően, így az Ügyfél telefonszámát és e-mail címét a panasz felvételét követő 1 év elteltével törli.

3.7. WEBÁRUHÁZBAN VALÓ BÖNGÉSZÉS SORÁN RÖGZÍTETT ADATOK
Szolgáltató a webáruházban való böngészés során személyes adatok megadását nem kéri, nem gyűjti és így nem is kezeli

3.7.1. Cookie-k (sütik)
A Webáruházban történő vásárlás lebonyolítása, a testreszabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében, cookie-k (sütik) engedélyezése szükséges a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház adta szolgáltatások igénybevételéhez.
Amennyiben Ügyfél nem engedélyezi a cookie-k használatát, az Ügyfél az általa használt böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások Előzmények menüjében van lehetőség.
Szolgáltató kijelenti, hogy a cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.
A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó, azaz az Ügyfél számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig kerül tárolásra.

Szolgáltató weboldalán jelenleg az alábbi típusú cookie-k találhatóak:
 • a Google LLC. által nyújtott Google Analytics szolgáltatás, amelynek alapján a Google sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, látogatottságát elemezze. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.
 • A Szolgáltató továbbá ún. remarketing és személyre szabott reklámtevékenység végzése érdekében igénybe veszi a Google AdWords szolgáltatásait a Google LLC-től.

3.8. KAMERÁS MEGFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Adatkezelés megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kamerafelvétel

Képmás

A Szolgáltató érdekének, árult termékeinek védelme érdekében és a lopások, rongálások egyéb visszaélések, nem jogkövető tevékenységek elkerülése érdekében szükséges. A Szolgáltató által üzemeltetett üzlethelyiség mérete és az abban elhelyezett áruk, értékek szabadon történő elhelyezése miatt nélkülözhetetlen, hogy a Szolgáltató, valamint a Szolgáltatóval munkajogviszonyban, vagy egyéb polgári jogi pl. megbízási vagy gyakornoki jogviszonyban álló személyek a kamerafelvételen keresztül ellenőrizzék az áruk sértetlenségét és így az üzlethelyiségbe belépő személyek képmását láthassák.

GDPR 6. cikk f) pont szerinti jogos érdek.

 

Magatartás

Az üzlethelységbe belépő személyek képmásával azok magatartása is rögzítésre kerül. Ennek célja, hogy az üzlethelyiségben esetlegesen történő lopások, rongálások egyéb visszaélések, vagy nem jogkövető tevékenységek esetén a kamerafelvétel alapján a bűnüldöző szervek a nyomozati feladatot ellátásának segítése.

GDPR 6. cikk f) pont szerinti jogos érdek.

 

3.8.1. Adatkezelés jogalapja
Szolgáltató a székhelyén működő üzlettérre néző kamerás megfigyelőrendszert üzemeltet a lopások, rongálások egyéb visszaélések, vagy nem jogkövető tevékenységek elkerülése, azaz vagyonvédelem céljából.
A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése GDPR 6. cikk f) pontja szerinti jogos érdek érvényesítéséhez szükséges. A Szolgáltató jogos érdekének megítélése a Szolgáltató mérlegelésén alapul, a mindenkori hatályos jogszabályoknak és az üzlethelységbe belépő személyek által elvárható jogkövető magatartásnak megfelelően.
Az üzlethelyiség bejáratnál, és a kiszolgáló pult mögötti boltíven jól látható helyen és egyértelműen elhelyezett felirattal feltüntetésre kerül, hogy az üzlethelyiség területe kamerával megfigyelt területnek minősül.

3.8.2. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama a szükségesség és arányosság figyelembevételével került meghatározásra, amely alapján 5 nap. A  Szolgáltató a rögzített képfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított öt munkanap elteltével megsemmisíti.
Amennyiben lopás gyanúja merült fel, és a kamerafelvételen az elkövető és az elkövetési magatartás látszik, Szolgáltató a kamerafelvételt a rendőrség számára átadja, és azt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználhatja.
Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a képfelvételt Szolgáltató köteles a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul átadni.
Amennyiben az Ügyfél jogát vagy jogos érdekét a Szolgáltató által üzemeltetett kamerarendszeren keresztül rögzített képfelvétel érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon kérheti, hogy a képfelvételt Szolgáltató ne semmisítse meg.
Az Ügyfél által ehhez szükséges, hogy igazolja milyen joga vagy jogos érdekes fűződik ahhoz, hogy a képfelvétel ne kerüljön a Szolgáltató által megsemmisítésre. Ilyen jogos érdek lehet, ha bíróság vagy más hatóság előtt kell igazolnia, hogy adott időpontban hol tartózkodott. Ebben az esetben is köteles Szolgáltató a bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt átadni. Amennyiben bíróság vagy más hatóság nem keresi meg a Szolgáltatót a képfelvétel átadása céljából, az Ügyfél képfelvétel megsemmisítésének mellőzésének érdekében megtett nyilatkozatának napjától számított harminc napon belül, Szolgáltató a képfelvételt megsemmisíti.

A képfelvételt kizárólag az üzlethelyiségben a Szolgáltató ügyvezetője, valamint a Szolgáltatóval munkajogviszonyban, vagy egyéb polgári jogi pl. megbízási vagy gyakornoki jogviszonyban álló személyek (munkatársak) jogosultak megtekinteni, amennyiben az lopás vagy bármely más jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében szükséges, valamint az előző jogsértő cselekmények elkövetésének alapos gyanújának felmerülése esetén szükséges, és a Szolgáltató ilyen esetekben szükséges jogai és kötelezettségeinek (feljelentés) érvényesítéséhez nélkülözhetetlen.

3.9. SZAVATOSSÁGI VAGY JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Adatkezelés megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Szavatossági, jótállási igény érvényesítésével kapcsolatos jegyzőkönyv, illetve javításra átvett ingó dologról kiállított elismervény

     
 

Név (vezetéknév és keresztnév)

Az Ügyfél pontos azonosításához szükséges.

GDPR 6. cikk c) pont és NGM Rendelet 4.§ (1) bekezdés a) pont, valamint 6.§ (1) bekezdés a) pont.

 

Cím

Az Ügyfél azonosításához, illetve a jegyzőkönyv Ügyfél számára szükség esetén történő megküldéséhez szükséges.

GDPR 6. cikk c) pont és NGM Rendelet 4.§ (1) bekezdés a) pont, valamint 6.§ (1) bekezdés a) pont.

 
3.9.1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk c) pontja szerint, a Szolgáltatóra mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség. A jogi kötelezettség alapja az NGM Rendelet, amely szerint a szavatossági vagy jótállási jogok érvényesítése esetén Szolgáltató köteles jegyzőkönyvet felvenni és az NGM Rendelet szerinti adatkört abban rögzíteni. Amennyiben Szolgáltató az ingó dolgot javításra átveszi az Ügyfél szavatossági vagy jótállási jogainak érvényesítése keretében, arról elismervényt állít ki, vagy a jegyzőkönyvben kerül rögzítésre, az Ügyfél neve és lakcíme az NGM Rendelet hatályos rendelkezései szerinti kötelezettség a Szolgáltató részéről.

3.9.2. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama az NGM Rendelet szerint a jegyzőkönyv vagy elismervény felvételének dátumától számított 3 év.

3.10. FOGYASZTÓI PANASZ FELVÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Nyilvántartás megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyv

     
 

Név (vezetéknév és keresztnév)

Az Ügyfél pontos azonosításához szükséges.

GDPR 6. cikk c) pont és Fgytv 17/A.§ (5) bekezdés a) pont.

 

Cím

Az Ügyfél azonosításához, illetve a jegyzőkönyv szükség esetén történő megküldéséhez szükséges.

GDPR 6. cikk c) pont és Fgytv 17/A.§ (5) bekezdés a) pont.

 

3.10.1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja ebben a GDPR 6. cikk c) pontja szerinti, a Szolgáltatóra mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség. A jogi kötelezettség alapja az Fgytv. rendelkezése, amely szerint fogyasztói panasz esetén Szolgáltató köteles jegyzőkönyvet felvenni és az Fgytv. szerinti adatkört abban rögzíteni.

3.10.2. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama az Fgytv. szerint a jegyzőkönyv felvételének dátumától számított 5 év.


4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS A KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓK, ADATFELDOLGOZÓK

4.1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
Az Ügyfél által megadott személyes adatokhoz a Szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében, vagyis a Szolgáltató megrendelések feldolgozásával foglalkozó munkatársai a megrendelés rögzítése, a kiszállítással kapcsolatos ügyintézés érdekében, a számviteli bizonylatok kiállítása érdekében, vagy jótállási és szavatossági igény érvényesítése esetén, a szavatossági, vagy jótállási igény érvényesítéséről jegyzőkönyvet készítő, vagy panaszügyintézés esetén a panaszfelvételnél eljáró munkatárs az Ügyfél személyes adatait jogosult megismerni.
Emellett az Ügyfél adataihoz a Szolgáltató megbízásából eljáró harmadik személyek férhetnek hozzá, így különösen a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló szervezetek.
A fentiek alapján a Szolgáltató jogi képviseletét ellátó ügyvéd jogosult megismeri a személyes adatait, ha az Ügyfél panaszbeadványa, vagy a szavatossági vagy jótállási igénye alapján bírósági eljárás indul. Az Ügyfél által megadott személyes adatok közül az Ügyfél nevéhez és az Ügyfél által megadott szállítási címéhez a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon kívül, a webáruházban megrendelt termék kiszállítását végző DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet, adószám: 13034283241, Cégjegyzékszám: 01 09 888141) a weboldal kezelője a Creative Power Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 7623 Pécs, Mártírok utca 43/b. adószám: 20113465202, cégjegyzékszám: 02 06 066810, illetve a könyvelést végző Solti Györgyi Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7700 Mohács Bocskai utca 13. A épület, engedélyszám: 132656)
alkalmazottai férnek hozzá.

4.2. Adattovábbítás
A Szolgáltató csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át a személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - számára. A fentiek alapján, amennyiben a Szolgáltató által kezelt és az Ügyfél személyes adatait tartalmazó iratok átadása iránt a Szolgáltatóval szemben bírósági eljárás indul, a bíróság számára, vagy ha a rendőrség megkeresi a Szolgáltatót, és a nyomozáshoz az Ügyfél személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatala keresi meg a Szolgáltatót és az Ügyfél személyes adatait tartalmazó iratok átadását kéri vagy az adatkezeléssel kapcsolatos felvilágosítást, azt Szolgáltató köteles megadni.
Szolgáltató egyéb gazdálkodó szervezetek vagy természetes személyek számára, illetve külföldre valamint harmadik országba az Ügyfél személyes adatait nem továbbítja.

4.3. Adatfeldolgozó

4.3.1. Könyvelő
A Szolgáltató számára ún. adatfeldolgozói tevékenységet a könyvelési feladatokat ellátó egyéni vállalkozó végez. 
A könyvelési feladatokat ellátó adatfeldolgozó neve:
Solti Györgyi Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7700 Mohács Bocskai utca 13. A épület
Engedélyszám: 132656


Az adatfeldolgozó a számlán szereplő személyes adatokon adatkezelési műveletet nem végez, vagyis nem vizsgálja azok helyességét, azokat nem rögzíti, nyilvántartásba nem veszi, kizárólag a Szolgáltató adóbevallási és könyvelési feladatai ellátása céljából a Szolgáltató által kiállított számlák sorszámát rögzíti a könyvelési szoftverben.
A számlákat az adott számviteli év lezárását követően a Szolgáltató számára visszaadja, azaz a személyes adatokhoz való hozzáférhetősége teljes egészében megszűnik.

4.3.2 Tárhelyszolgáltató
A Szolgáltató az alábbi tárhelyszolgáltatóval áll szerződéses kapcsolatban:

Creative Power Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 7623 Pécs, Mártírok útja 43/B.
Cégjegyzékszám: 02-06-066810
Adószám: 20113465-2-02

Ab Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Cégjegyzékszám: 01-06-757647
Adószám: 21586091-2-43  "

4.3.3 Futárszolgálat
DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet
Adószám: 13034283241
Cégjegyzékszám: 01 09 888141

4.3.4. Alkalmazásszolgáltató
Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA94043
ügyviteli rendszer
Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltató kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak a GDPR és az Info tv. által előírt adatkezelési követelményeknek való megfelelésére és az Ügyfél jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.
Szolgáltató és az adatfeldolgozók között írásbeli szerződés rögzíti az adatfeldolgozással összefüggésben felmerülő, a GDPR-ben meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.


5. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Szolgáltató kijelenti, hogy minden szükséges intézkedést megtesz az Ügyfél személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltatóra vonatkozó adatbiztonsági intézkedéseket és a személyes adatok védelmét szolgáló technikai és szervezési intézkedések a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történnek.  Adatvédelmi incidens esetén indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a Szolgáltató tudomására jutott – bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a Szolgáltató által kezelt személyes adatokon keresztül az Ügyfél jogaira és szabadságaira nézve.
Az adatvédelmi incidensről az Ügyfelet Szolgáltató késedelem nélkül tájékoztatja, amennyiben az Ügyfél jogaira és szabadságára nézve az nagy kockázattal jár. Nagy kockázatnak minősül, amennyiben Szolgáltató jogosulatlan behatolást észlel az informatikai hálózatba, vagy a tárhelyszolgáltató vagy alkalmazásszolgáltató jogosulatlan behatolást észlel és azt Szolgáltató felé jelzi, és a jogosulatlan behatolás vélelmezhetően kifejezetten a személyes adatok jogosulatlan eltulajdonítására irányul és az észlelés során ez valószínűsíthető.
Adatvédelmi incidensnek az minősül, ha a Szolgáltató által tárolt adatok a biztonság sérülése következtében megsérülnek, véletlenül vagy megőrzési kötelezettség ellenére jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, jogosulatlanul mással közlésre kerülnek, vagy azokhoz bárki jogosulatlanul hozzáfér.
Szolgáltató az elektronikus információs rendszereket érintő biztonsági események megelőzésével, kezelésével összefüggő tevékenység vonatkozásában köteles együttműködni az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény szerinti kormányzati eseménykezelő központtal.
A kormányzati eseménykezelő központ elérhetősége: http://www.cert-hungary.hu/node/74

6. Adatkezeléssel kapcsolatos jog

6.1. A hozzáféréshez vagy tájékoztatás kéréshez való jog

Ügyfél az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól, hogy a Szolgáltató tájékoztassa:
 • milyen személyes adatait, milyen jogalapon és milyen adatkezelési cél érdekében kezeli a Szolgáltató,
 • ha az adatokat nem Ügyféltől gyűjtötte a Szolgáltató, azok milyen forrásból származnak,
 • mennyi ideig kezeli a személyes adatokat a Szolgáltató, vagy ha ez nem lehetséges, hogy ezt az időtartamot milyen szempontok alapján határozza meg a Szolgáltató,
 • mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges jogsértés esetén,
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti a Szolgáltatótól az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, kezelésük korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel illetve amelyekkel az Ügyfél személyes adatait a Szolgáltató közölte, valamint hogy mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Szolgáltató az Ügyfél kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ügyfél által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail címre, díjmentesen teljesíti.

Ha az Ügyfél kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy túlzó, Szolgáltató jogosult:

 • megtagadni az intézkedést az Ügyfél kérelme alapján, vagy
 • díjat felszámítani, amely a postaköltség és a felmerült adminisztratív költségeink megtérülését biztosítja.

A Szolgáltató túlzónak tekinti az olyan kérelmet, amely ismétlődő jellegű, a Szolgáltató egy éven belül legalább két alkalommal már tájékoztatta a kérelmezőt a fenti adatokról, tényekről, a Szolgáltató tevékenységi köre és a kezelt adatok köre nem változott, így az adatkezelésének jogszerűségét, okát és módját illetően változás nem következett be.Szolgáltató kijelenti, hogy az Ügyfél részéről tájékoztatásra irányuló telefonon történő szóbeli megkeresés esetén, legfeljebb általános tájékoztatást ad. Szolgáltató csak írásban fogadhat el tájékoztatáskérést, ellenkező esetben nem állapítható meg minden kétséget kizáróan, hogy a kérelem valóban Ügyféltől érkezett-e. 

6.2. Adatok módosításához való jog
Ügyfél az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Szolgáltató módosítsa valamely személyes adatát
(bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Szolgáltató az Ügyfél kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ügyfél által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti.
Ügyfél az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Szolgáltató helyesbítse az Ügyfélre vonatkozó pontatlan személyes adatát. A Szolgáltató a kérelmét késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ügyfél által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti.
Amennyiben Ügyfél azt észleli, hogy a Szolgáltató adatkezelési céljai megvalósulása és így az Ügyfél jogos érdeke érvényesítése céljából a hiányos személyes adatok kiegészítése indokolt, kérheti, hogy Szolgáltató a hiányzó adattal a nyilvántartását egészítse ki. Szolgáltató kijelenti, hogy az I. pontban megadott elérhetőségeinek egyikére szükséges az Ügyfél hiányzó adatokkal kiegészített, adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozatának megküldése. A kiegészítő nyilatkozat alapján Szolgáltató késedelem nélkül kiegészíti az Ügyfél személyes adatait a kérelemnek megfelelő adatokkal.
A helyesbítésről és a helyesbített adatokról Szolgáltató tájékoztatja, azon jogosulti kört, akivel a helyesbítéssel érintett személyes adatot közölte. Amennyiben Ügyfél kéri, Szolgáltató megadja azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a helyesbítendő adatokról jogszerűen tájékoztatott, akik számára az adatokat jogszerűen továbbította.

6.3. A törléshez való jog
Ügyfél az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Szolgáltatótól a személyes adatainak a törlését.
A törlési kérelmet a Szolgáltató abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a Szolgáltatót a személyes adatok további tárolására kötelezi, például ha a szerződés még nem teljesült, az elállási idő nem telt el, vagy a személyes adat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Szolgáltató az Ügyfél kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ügyfél által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesítést küld.
Szolgáltató kijelenti, hogy az Interneten megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a keresőmotorokban tárolt adatait is - amennyiben azt Ügyfél a Szolgáltató szolgáltatásával kapcsolatban rögzítette - az adatok minden lehetséges elérési vagy tárolási pontján töröltesse.
Szolgáltató a törlésről tájékoztatja azt, akivel a törlés alá eső személyes adatot jogszerűen közölte. Amennyiben azt az Ügyfél kéri, Szolgáltató megadja azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a törlés alá eső adatokról jogszerűen tájékoztatott, akik számára az adatokat jogszerűen továbbított.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ügyfél az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Szolgáltatótól a személyes adatai kezelésének a korlátozását.
Ez azt jelenti, hogy a korlátozás időtartama alatt a személyes adatait Szolgáltató csak tárolhatja, de azt nem továbbíthatja semmilyen címzettnek, nem engedhet abba való betekintést, nem kérdezheti le, nem teheti hozzáférhetővé, ugyanakkor nem törölheti és nem semmisítheti meg. A korlátozás alól kivételt jelent, ha a korlátozás alá eső személyes adatok kezelése jogi igények érvényesítéséhez vagy fontos közérdekből szükséges. Amennyiben feloldásra kerül ilyen okból történő korlátozás, arról előzetesen Szolgáltató írásban tájékoztatja az Ügyfelet.
Az adatkezelés korlátozásáról Szolgáltató tájékoztatja azt, akivel a korlátozás alá eső személyes adatot jogszerűen közölte. Amennyiben Ügyfél azt kéri, Szolgáltató megadja azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a korlátozás alá eső adatokról jogszerűen tájékoztatott, vagy akik számára az adatokat jogszerűen továbbított.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Szolgáltató kijelenti, hogy az adathordozhatósághoz való jog Ügyfelet nem illeti meg, mivel az adatkezelés Szolgáltatónál nem automatizált módon történik.

6.6. A tiltakozáshoz való jog
Szolgáltató kijelenti, hogy az Ügyfél személyes adatait a Szolgáltató nem használja fel közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából és ilyen célból azt nem is továbbítja.
Ennek ellenére Ügyfél az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben azt gondolja, hogy azt a Szolgáltató a személyes adatait ezen célokra továbbítaná, felhasználná.
Ügyfél tiltakozhat továbbá az adatkezelés ellen akkor is, ha  Ügyfél szerint a Szolgáltató kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű okból kezeli a személyes adatokat. Ebben az esetben a Szolgáltató csak akkor kezelheti tovább az adatokat, ha bizonyítani tudja, hogy az adatokat olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekével és jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez szükségesek.

6.7. A gyermekek jogainak kiemelt védelme

Szolgáltató a tevékenység jellegénél fogva gyermekek személyes adatait is kezelheti. Tájékoztatjuk, hogy gyermeknek a 16 évesnél fiatalabb gyermek minősül a GDPR értelmében.
Gyermek személyes adatát csak akkor kezeli a Szolgáltató, amennyiben a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló szülő ehhez kifejezetten hozzájárul és a szülő hozzájárulása a Szolgáltató rendelkezésére áll. A szülői hozzájárulás hiányában Szolgáltató a gyermek adatait haladéktalanul törli.


7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

A Szolgáltató határozott kérése, hogy az Ügyfél általi bármely eljárás kezdeményezése előtt vegye fel Szolgáltatóval a kapcsolatot az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül és panaszát küldje meg a Szolgáltató számára. Szolgáltató Ügyféllel mint panaszossal együttműködik, és amennyiben a panasz alapján azt indokoltnak találja, a jogszerű állapotot haladéktalanul helyreállítja.
Ügyfél jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadás Hivatal (a továbbiakban: NAIH) eljárását kezdeményezni és panaszt tenni, ha úgy gondolja, hogy a Szolgáltató az Ügyfél személyes adatai kezelése során megsérti a GDPR előírásait.

A NAIH elérhetőségei az alábbiak:
 1. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadás Hivatal
 2. Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 3. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 4. Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 5. Honlap: www.naih.hu
 6. Telefonszám: +36 (1) 391-1400
 7. Fax szám: +36 (1) 391-1410
 8. Online ügyintézés indítója: http://naih.hu/online-uegyinditas.html

Az Ügyfél által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhet a Szolgáltató ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ügyfél választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

7.1 Az adatkezelési tájékoztatónk elérhetősége
Az adatkezelési tájékoztató a Szolgáltató székhelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló üzlethelység vásárlói terében, papír alapon kinyomtatva elérhető és megtekinthető. Amennyiben azt Ügyfél el akarja olvasni, ingyen, ellenszolgáltatás nélkül elkérheti és elolvashatja.
Az adatkezelési tájékoztató az I. pontban megadott honlapcím nyitóoldalán elektronikusan folyamatosan elérhető és megtekinthető.
Amennyiben az Ügyfél adatai felvételére szóbeli tájékoztatás során kerül sor, például  Ügyfél telefonon keresi meg a Szolgáltatót, akkor szóban általános tájékoztatást kap a lényeges adatkezelési körülményeiről, azaz, hogy adatkezelésre milyen módon kerül sor, mely során Szolgáltató milyen adatokat, meddig, milyen célból tárol, valamint tájékoztatást kap az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségről.

7.2 Sajátos helyzetű személyek tájékoztatása
Szolgáltató munkáját empatikusan együttműködően végzi minden személlyel. Ennek érdekében Szolgáltató az idős, látásban-, hallásban-, vagy érzékelésben bármely oknál foga csökkent képességgel rendelkező Ügyfelek számára minden körülmény között biztosítja az adatkezelési tájékoztató megfelelő módon vagy formában való közlését, hogy azt az Ügyfél akadály nélkül megismerhessék.
Erre irányuló igény esetén az Ügyfél, hogy az I. pontban megadott elérhetőségek egyikén köteles tájékoztatni speciális igényeiről a Szolgáltatót.
Szolgáltató a speciális igényt a lehető leghamarabb, a rendelkezésére álló minden eszközzel igyekszik teljesíteni.

7.3 Kártérítés
Amennyiben Szolgáltató Ügyfelet adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett a Szolgáltatótól sérelemdíjat követelhet. A Szolgáltató mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Ügyfél személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj abban az esetben, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Ügyfél szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


8. Az adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata
Szolgáltató évenként felülvizsgálja jelen adatkezelési tájékoztatót, hogy az megfelel-e valamennyi vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi előírásnak, illetve a NAIH által nyilvánosságra hozott elvárásoknak, gyakorlati útmutatóknak.
Jelen adatkezelési útmutató 19 számozott oldatból áll és  2020. július 1. napján lépett hatályba.

Az adatkezelési tájékoztató következő felülvizsgálatának időpontja.
2021. július 1. napja.