Általános Szerződési Feltételek

Jogok és kötelezettségek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Sztereo-Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.globaldjshop.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Ügyfelek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.globaldjshop.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató adatai:
 1. Sztereo-Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 2. Székhely és levelezési cím:7622 Pécs, Somogyi Béla utca 9.
 3. Telefonszáma: 0672/532-440
 4. Faxszáma:0672/532-439
 5. E-mail cím:info@globaldjshop.hu
 6. Cégjegyzékszám:02-09-070303
 7. Bejegyző bíróság megnevezése:Baranya Megyei Bíróság, mint cégbíróság
 8. Adószám: 13569039-2-02          
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Szabályzatról 1.1 Jelen szabályzat (továbbiakban: ÁSZF; vagy Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a Szolgáltató, mint a https://www.globaldjshop.hu/ URL alatt elérhető webshop (a továbbiakban együttesen: a Szolgáltatás) tulajdonosa és üzemeltetője valamint a Szolgáltatás igénybe vevője, az Ügyfél között, amelynek betartása mind két fél kötelessége. A Szolgáltatásra történő regisztráció és a Szolgáltatás igénybevételének feltétele az ÁSZF ismerete és elfogadása. A Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF elfogadásának minősül. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik. 1.2 Az ÁSZF legfrissebb változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett Általános Szerződési Feltételek linkre kattintva érhető el. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. A Felhasználó felelőssége, hogy az ÁSZF változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti. 1.3 Az ÁSZF egyes fejezetcímei csak a könnyebb és áttekinthetőbb eligazodás célját szolgálják. 1.4 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.globaldjshop.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlásra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet irányadó.  

A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. Az Ügyfelek részére a Szolgáltató az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:(1) a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁSZF mellett használható;
(2) a Szolgáltatás keretein belül elérhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel a Szolgáltató vagy az érintett Ügyfél előzetes írásbeli engedélye nélkül a Szolgáltatás keretein kívül;
(3) tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Szolgáltatás működtetését;
(4) tilos az Ügyfél személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.
A jelen ÁSZF-ben meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás nem regisztrált vagy regisztrált felhasználója lehet, aki elfogadja és betartja a jelen ÁSZF-et, valamint a jogszabályokat.

1.2. Az Global DJ Shop áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, amelyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7.
 Ügyfélszolgálat: Sztereo-Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

1.8. Ügyfélszolgálati iroda helye:
7622 Pécs, Somogyi Béla utca 9.

1.9. Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra van lehetőség.
(hétfőtől – péntekig: 10:00-18:00, szombat:10:00-14:00)

1.10. Telefonos ügyfélszolgálat hívható: A mindenkori érvényes nyitvatartási időben
(hétfőtől - péntekig: 10:00-18:00, szombat:10:00-14:00)

1.11. Telefon: 0672/532-440

1.12. Fax: 0672/532-439

1.13. Internet cím: www.globaldjshop.hu

1.14. E-mail: info@globaldjshop.hu

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1.1. A Főoldalon található Bejelentkezés–>Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap egyes sorainak valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfélnek név, város, cím, telefon, e-mail címet szükséges megadnia a regisztrációhoz, ezt követően a Felhasználó e-mail címére a Szolgáltató által elküldött link útján aktiválhatja regisztrációját.

2.1.1. Az ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.1.2. Regisztráció nélküli vásárláshoz is szükséges az ÁSZF elfogadása.

2.1.3. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.1.4. Az egyes e-mail címekhez tartozó jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Ügyfél felelőssége.

2.1.5. A Szolgáltat fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Ügyfél valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Ügyfél Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja. Amennyiben az Ügyfél a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, az Ügyfél köteles a változásokat az adatbázisban rögzíteni. Erre a belépést követően az adatmódosítás menüpontban van lehetőség. Mivel a regisztráció e-mailhez kötött, azt megváltoztatni az Ügyfél nem tudja.

2.1.6. Amennyiben az Ügyfél az adataiban - így különösen a szállítás címben - bekövetkezett változásokat az adatbázisban nem vezeti át az abból adódóan őt ért károkért, késedelmes szállításért egyéb, ezen mulasztással összefüggő hátrányos jogkövetkezményekért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, a meghiúsult kiszállítás költsége a Felhasználót terheli.Az egyes Ügyfeleket terheli a teljes felelősség a Fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. Az Ügyfelek kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről.

2.1.7. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy Fiókok az Ügyfél tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Az Ügyfél ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy Fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

2.1.8. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben az Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

2.1.9. Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

2.2. REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

2.2.1. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3. MEGRENDELÉS FOLYAMATA

3.1.
A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül regisztrált Ügyféltől, illetve a vendég Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Vásárlói adatlap egyszerű logikus folyamat során, a következő lépésekben kéri be az Ügyféltől a vásárlásához nélkülözhetetlen adatokat.

3.1.1. A vásárlás menete a www.globaldjshop.hu oldalon


3.1.2.
A termékek kiválasztása
A termékek megkereséséhez használja a kulcsszavas keresést a keresőmotor segítségével, vagy lapozza át a főkategóriák menüpontjait a bal oldalon, melyben további alkategóriák alapján  pontosíthatja keresést.
Miután megtalálta a keresett termékeket, kattintson a 'Kosárba teszem' gombra a termékoldalon.
Miután a termékek a kosárba kerültek, választhat a 'Tovább vásárolok' vagy 'Tovább a pénztárhoz' opciók közül.
A vásárlás befejezése előtt ne felejtsen el körülnézni a kezdőlapon a kiemelt újdonságok vagy akciók között.

3.1.3. Szállítási és számlázási opciók kiválasztása
Miután a termékek a kosárba kerültek, és a 'Tovább a pénztárhoz' gombra kattintott, választhat, hogy regisztráció nélkül vásárol, vagy a gyorsabb vásárlás érdekében regisztráció után kíván vásárolni.
Amennyiben regisztráció nélküli vásárlást választja kattincson a ’Vendégként vásárlok’ gombra.
Ha már rendelkezik Global Dj Shop fiókkal, akkor csak be kell lépnie. Ha nem rendelkezik Global Dj Shop fiókkal, akkor regisztrálja magát, és használja ki a webárúház
nyújtotta kedvezményeket és lehetőségeket vagy éljen az egyszeri vásárlás előnyeivel.
Miután a ’Vendégként vásárlok’ gombra kattintott töltse ki a szállítással és számlázással kapcsolatos adatokat.
Először a szállítási, majd a számlázási végül az elérhetőség mezőt kell kitöltenie.
Ha kiválasztotta az Ön számára legmegfelelőbb szállítási és számlázási címet, kattintson a 'Szállítás, fizetési mód' gombra.
Amennyiben az adatmezőket hiányosan tölti ki, a rendszer nem fogja engedni, hogy továbblépjen a következő fülre.

3.1.4. Szállítási és fizetési módok kiválasztása
Az utolsó lépés a szállítási és fizetési mód megadása.
A szállítási módok kiválasztása során választhat a ’Kiszállítás DPD futárral’ vagy a ’Személyes átvétel’ opciók közül.
A fizetési módok kiválasztása során négy lehetőség közül választhat (’Utánvéttel’, ’Online bankkártyás fizetés’, ’Átutalás - előre utalással’, illetve ’Online áruhitel’)
Miután kiválasztotta a számára legkedvezőbb feltételeket kattincson a ’Megrendelés összesítése’ gombra.

3.1.5. Megrendelés összesítése
A megrendelés összesítése menüpontban láthatja a vásárlással kapcsolatos összes információt (szállítási, számlázási, fizetési adatok), a megvásárolni kívánt termékek típusát, mennyiségét, egységárát, és a megrendelés összárát.
Amennyiben minden információt helyesnek talál kattintson az ’Elküldöm a megrendelést’ gombra.

3.1.6. A megrendelések feldolgozása és kiszállítása
A megrendeléseket időrendi sorrendben dolgozzuk fel, amely során Ön kapni fog egy megerősítő e-mailt a megrendeléséről és a kiszállítás részleteiről a rendeles@globaldjshop.hu e-mail címről.
A megrendelés állapotának változásáról rendszerünk automatikus e-mailt küld Önnek, melyben a rendeléssel kapcsolatos minden információt megtalál.

3.2. A Szolgáltató által forgalmazott terméknél, ahol ezt a jogszabályok előírják, használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, amelynek adatait, elérhetőségét az 1.7-1.14 pontban találja.

3.3. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg. A termékek árai forintban (HUF) értendők, és az általános forgalmi adót tartalmazzák, a Szolgáltató
az elírás és a tévedés jogát fenntartja.
A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.4.
A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy az árak a mindenkori EUR vagy USD árfolyamok változásához kötött módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.
Az akciós árak a visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényesek. A termékek mellett feltüntetett képek egyes esetekben illusztrációk is lehetnek. A gyártók fenntartják a jogot termékeik tulajdonságainak előzetes bejelentés nélküli módosítására. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

3.5.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

4.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 72 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, amely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, a választott fizetési módot. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett, annak feldolgozása megkezdődött. Ez az értesítő e-mail tájékoztató jellegű és nem minősül árajánlatnak, illetve szerződésnek.

4.2.
Beérkezett megrendelését egy következő e-mailben minden esetben visszaigazolja a Szolgáltató legkésőbb a megrendeléstől számított 72 órán belül, amelyben ismételten egyezteti az adatokat és információt tartalmaz az átvétel /szállítás várható időpontjára vonatkozóan. Ezen második visszaigazolás már árajánlatnak és szerződésnek minősül, amely fizetési kötelezettséget jelent az Ügyfél számára, és szállítási kötelezettséget a Szolgáltató számára.  Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-maileket.

4.3.
Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, vagy legkésőbb 24 órán belül a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

4.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4.5.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 18:00 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időponton túl is van lehetőség a megrendelések leadására, így a rendelés leadását követő munkanapon történik meg a megrendelés feldolgozása.

5. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A DPD futárszolgálat gondoskodik a honlapon leadott rendelések kézbesítéséről, más futárszolgálat szolgáltatása nem vehető igénybe. Csomagokat Magyarország bármely területére küldünk.
Az 1 munkanapon belüli házhozszállítás az adott napon 10:00-ig beérkezett rendelésekre vonatkozik, az adott raktárkészlettől függően!
Az esetek többségében a rendelés, a rendelést követő 2-3 munkanapon belül kerül kiszállításra, de lehet akár 10-15 munkanap is. A szállítási idő nagyban függ, hogy a termék mennyire egyedi, vagy speciális, vagy az épp aktuális gazdasági helyzettől.
Vevőinket minden esetben tájékoztatjuk a megváltozott szállítási időkről, ezért kérjük a megrendelés leadásakor az e-mail cím és telefonszám mezőket pontosan töltse ki, hogy bármilyen változás esetén fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot.
Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a vásárlás esetén az egyes termékcsoportokba tartozó árukra vonatkozó szállítási feltételek eltérhetnek egymástól.
Szolgáltató választékában extra méretű termékek is megtalálhatók (csomagolás utáni, szállítási méretükben az 1,2 métert meghaladó termékek (állványok, profilok), 3 méternél nagyobb körvonalméretű termékek (hordládák, flight case építőlemezek, bélésanyagok), 50 kg-nál nehezebb termékek (flight casek, hangfalak...) amelyek egyedi szállítási költséggel járhatnak. Ilyen termékek rendelésekor, minden esetben a feladást megelőzően egyeztetésre kerül a Vásárlóval az egyedi szállítási költség.
Kérjük a szállítási címet és a telefonszámát pontosan adja meg, segítve ezzel a futárok munkáját. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.
A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre.
Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Felhasználó által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Felhasználónak lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további egy alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.
A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Felhasználónak felróható okból -, akkor a futár a terméket visszaszállítja a Szolgáltató részére, aki jogosult a megrendelést törölni, illetve a terméket tovább értékesíteni.
A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a 2. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Vásárló a megrendelés ellenértékét átutalással Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.
A terméknek a futártól vagy személyes átvétel esetén az eladótól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával, számla átvételével a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, az átvételt követően a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.
Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

A fentiekben részletezett extra méretű termékek rendelésekor, minden esetben a feladást megelőzően egyeztetésre kerül a Vásárlóval az egyedi szállítási költség.

A nem extra méretű termékek szállítási díjai Magyarország területén a következőképpen alakulnak:
 • 0 - 10 kg: 1 990.- Ft
 • 10,1 - 25 kg: 2 990.- Ft
 • 25,1 - 50 kg: 4 990.- Ft

5.2.
Szállítás DPD Hungária Kft. futárszolgálattal történik, amely a rendelés expedálását követő 3–4 munkanapon belül kézbesíti az Ügyfélnek a küldeményét. A kézbesítés napján a futár az Ügyfelet telefonon értesíti sms-ben, vagy hívással a kézbesítés időpontjáról valamint egy linken is nyomon követhető a csomag.

A szállítási és fizetési feltételeket az alábbi táblázat tartalmazza.

Szállítási és fizetési feltételek:

Szállítási mód:

 

Súly (kg)

 

 

0-10 kg

10,1 – 25 kg

25,1 – 50 kg

DPD futárszolgálat

 

1.990.-Ft

2.990.-Ft

4.990.-Ft

Személyes átvétel

 

ingyenes

ingyenes

ingyenes

 

 

 

 

 

Fizetési mód:

       

Utánvétel (COD)

 

ingyenes

ingyenes

ingyenes

Előre fizetés (banki átutalással, online fizetéssel Paypalon keresztül)

 

ingyenes

ingyenes

ingyenes

Készpénzben (csak személyes átvételkor)

 

ingyenes

ingyenes

ingyenes5.3. Szállítási problémák kezelése
A küldeményeket a DPD Hungaria Kft. juttatja el a megadott címre. (Postai úton, postafiókcímre nem kézbesít.) A DPD Hungaria Kft. a csomag feladását követő munkanapon 8-17 óra között szállít az a megadott címre, előzetes egyeztetés nélkül. A Szolgáltató felhívja a figyelme, hogy olyan szállítási címet kell megjelölni a megrendelésnél, ahol az Ügyfél napközben is elérhető. A küldemény feladását követően e-mailben megkapja a kiszállítási értesítőt, amelyben a csomagazonosító szám segítségével nyomon követheti a csomag szállítási útját, illetve érdeklődhet annak státuszáról a DPD Hungaria Kft. Ügyfélszolgálatán. Az ügyfélszolgálat a 061/501-6204 telefonszámon érhető el, munkanapokon 8-18 óra között. A csomagküldő szolgálatot az alábbi weblapon is elérheti: http://www.dpd.com. A már feladott küldemények státuszáról, átvételéről a DPD Hungaria Kft-nél lehetséges érdeklődni, egyeztetni. Házhozszállítással történő rendelés esetén átvételkor szükséges ellenőrizni a csomag sértetlenségét. Rendkívül ritkán fordul elő, de ha mégis sérült lenne a küldemény, szükséges felvetetni jegyzőkönyvet a futárral, amelyben fel kell tüntetni az esetlegesen sérült termékeket is. A jegyzőkönyv hiányában sem a DPD Hungaria Kft, sem a Szolgáltató nem fogad el sérült csomaggal kapcsolatos reklamációt.

 

5.4. A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató szaküzletében: Global Hang- és Fénytechnikai szaküzlet:7622, Pécs Somogyi Béla utca 9.

5.5. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

5.6. Az Ügyfél az alábbi Szolgáltató által biztosított fizetési módokon teljesítheti a megrendelés ellenértékét:

 1. utánvét esetén készpénzzel a futárszolgálatnak
 2. bankkártyás fizetési mód online Global Payments rendszerén keresztül
 3. online banki átutalás
 4. személyes átvételi mód a székhelyen utánvéttel, készpénzzel, bankkártyával történő fizetési lehetőséggel
 5. Cetelem áruhitel

Utánvét
Amennyiben az Ügyfél utánvétellel történő fizetési módot választ, rendelését kiegyenlítheti átvételkor készpénzzel vagy bankkártyával is. A legtöbb esetben a bankkártyával történő fizetés lehetősége már a futárnál is lehetséges. Erre vonatkozó bővebb információkat a futárszolgálattól kaphat. Készpénzes fizetés esetén lehetőség szerint kérjük, pontos összeget készítsen elő.

Bankkártyás fizetési mód a Global Payments rendszerén keresztül
A Global Payments elektronikus kereskedelemre szakosodott, pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi vállalkozás. E fizetési mód választása esetén az Ügyfelet a webáruház átirányítja a Global Payments hivatalos oldalára, ahol biztonságosan elvégezheti az összeg kiegyenlítését.

 Online banki utalás
 Ebben az esetben a Szolgáltató bankszámlájára kell a vásárlás vételárát átutalni. Amennyiben házhozszállítás kiszállítás lett kiválasztva előre történő   átutalás   fizetésmóddal,  abban az esetben a Szolgáltató a futárnak csak akkor adja át a csomagot, amennyiben a vételár már beérkezett a Szolgáltató   bankszámlájára. Az átutalás   során a pénz mozgása csak munkanapokon, munkaidőben történik és kb pár percet vesz igénybe. Hétvégén és délután a   banknak leadott átutalási megbízások csak a   következő munkanapon teljesülnek. Az utaláshoz a bankszámlaszámot a díjbekérővel a vásárlást követően   a Szolgáltató e-mailben küldi meg, az utalást ezen e-mailnek a   megérkezése után kell teljesíteni. A közleményrovatba a megrendelés azonosítószámát   és  a megrendelő nevét szükséges beírni.

Fizetés személyes átvételi mód esetén
Személyes átvételi mód választása esetén – előre egyeztetés után – a webáruház székhelyén is átveheti a megrendelt terméket, személyes átvételi mód a székhelyen utánvéttel, készpénzzel, bankkártyával történő fizetési lehetőséggel

Cetelem áruhitel
A Cetelem áruhitel igénybevételéről tájékozódjon az Cetelem áruhitel menüpontban.

5.7. Számla
Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően, számlát állít ki. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Jelen hozzájárulás visszavonására az Global DJ Shop Ügyfélszolgálatához intézett egyértelmű beleegyezés visszavonására irányuló nyilatkozattal van lehetőség. Díjbekérő számlát csak azon Ügyfelek részére küld a Szolgáltató, akik nem a készpénzben történő fizetési módot választották. Az díjbekérő számla tartalmazza azt az összeget, amit az Ügyfél banki átutalással vagy egyéb a Szolgáltató által biztosított online fizetési mód igénybevételével (Netbank használata, bankkártyás fizetés stb.) köteles kiegyenlíteni.

A termék átvételekor (pl: a futártól történő átvételnél) a Szolgáltató az Ügyfél részére a vásárlás igazolására, papíralapú számlát ad.
Azok az Ügyfelek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a székhelyen kapnak számlát az eladótól.

6. ELÁLLÁS JOGA 

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az Ügyfél (jelen fejezetben a továbbiakban :Felhasználó) a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. 

6.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

6.3. Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

6.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

6.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 

6.6. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

6.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetekben, amely szó szerint idézve kivonat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendeletből:

 1. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.
  (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
  a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  aa) a terméknek,
  ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
  ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
  a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
  b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
  számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
  (3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
 2. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
  a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
  h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
  i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
  k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
  l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
  (2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

A jogszabály további részleteinek megtekintése itt: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

6.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

6.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.10. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

6.11. Felhasználónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

6.12. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

6.13. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. 

6.14. A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

6.15. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

6.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.17. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére. 

6.18. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználónak visszatéríti a Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt. 

6.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor

6.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32011L0083

6.21. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

6.22. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

6.23. Elállási jog gyakorlásának a menete: 

Elállási Jog Nyilatkozat

6.23.1. Amennyiben a Felhasználó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére elküldeni.

6.23.2. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

6.23.3. A Felhasználó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. 

6.23.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Felhasználó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

6.23.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.


7. JÓTÁLLÁS

7.1. Kötelező jótállás

 7.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Ptk. és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.   rendelet   (Korm.rendelet) alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül,   ha  bizonyítja, hogy a hiba a   termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

7.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek a Korm.rendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
 • elemi kár, természeti csapás okozta

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 • A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni.
 • A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 • Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

7.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

7.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

7.1.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

7.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban feltüntettettek alapján. 

7.2. Önkéntes jótállás
Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. Jelen pontban meghatározott Önkéntes jótállás kizárólag a Szolgáltató és a Polgári törvénykönyvben meghatározott fogyasztók között kötött szerződésekre vonatkozik.

8. SZAVATOSSÁG

8.1. Kellékszavatosság

8.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja. 

8.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

8.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. 

8.1.6.
Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

9. Termékszavatosság

9.1.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

9.1.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.1.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

9.1.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.1.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 

9.1.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

9.1.7.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

9.1.8. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
9.1.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

10. FELELŐSSÉG

10.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10.8. Szolgáltató feltételezi az Ügyfél részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a portál használata során esetlegesen fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb váratlan technikai hibákért.

11. SZERZŐI JOGOK

11.1. A Weboldal, beleértve jelen ÁSZF-et is know-hownak minősül, és ezáltal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

11.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése, másolása vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából tilos, különösen indokolt esetben a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az előzőekben meghatározott tevékenyégek folytatása Szolgáltató előzetes engedélye nélkül a hatályos Ptk. rendelkezéseibe ütközik. 

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

12. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

12.1. Panaszügyintézés
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat): Sztereo-Tech Kft.
 • Központi cím: 7622 Pécs, Somogyi Béla út 9.
 • Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: hétfő-péntek 10:00-18:00, szombat 10:00-14:00
 • Telefonszám: 0672/532-440