Nyereményjáték

A Global Dj Shop 15 éves születésnapi nyereményjátéka

Nyerd meg az 5 darab AKG K361-BT bluetooth fejhallgató egyikét!

Ahhoz, hogy a sorsoláson részt vegyél, nincs más dolgod mint:

A nyereményjáték szabályzatáról és részleteiről az alábbiakban olvashatsz.

Nyereményjáték Részvételi Feltételek

 1. A Sztereo-Tech KFT. pécsi székhelyű gazdasági társaság (székhely: 7622, Pécs Somogyi Béla utca 9.; cégjegyzékszám: cg.:02-09-070303; adószám: 13569039-2-02), mint a www.globaldjshop.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője (a továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot (a továbbiakban: „Játék”) szervez természetes személy Facebook felhasználók számára (a továbbiakban: „Felhasználó vagy Résztvevő”)
 1. A Játék 2020. december 10. 17:00-tól - 2020. január 15. 23:59-ig bezárólag tart (a továbbiakban: „Játékidő”).

 2. A Játékban bármely a Facebook-on érvényes regisztrációval rendelkező, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy részt vehet, a jelen Részvételi Feltételek (a továbbiakban: Szabályzat vagy Részvételi feltételek) A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes.

 3. A Játék menete:

  4.1. A Játékban részt vehet minden magyarországi lakó - vagy tartózkodási hellyel rendelkező, legkésőbb a Játék kezdőnapján (azaz 2020. december 10. napján) 18. életévét betöltött, cselekvőképes magánszemély, aki a Játékidő alatt az Global Dj Shop Facebook oldalán (https://www.facebook.com/globaldjshop) eleget tesz a Játékot hírdető posztban megadott feltételeknek.

  4.2. A Szervező a Játékidő utolsó napját követő 4 (azaz négy) munkanapon belül az 4.1.pontban meghatározott posztban megjelölt feladatnak eleget tevő játékosok közül 5 (azaz öt) Nyertest sorsol.
  A Nyertes nyereménye 5 darab AKG K361-BT fejhallgató (a továbbiakban: Nyeremény). A Szervező fenntartja a jogot a poszttal kapcsolatban érkező megjegyzések, kommentek moderálására, illetve törlésére is.

  4.3. A Játékra a globaldjshop.hu Általános felhasználási feltételekben rögzített moderálási alapelvek vonatkoznak. Szervező fenntartja a jogot, hogy az azokat megsértő résztvevőket kizárja a Játékból. A résztvevő a kizárása miatt, a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

  4.4. A Nyertest a Szervező/Szervező által megbízott személy a Facebook-on keresztül értesíti a sorsolást követő 3 (azaz három) munkanapon belül. Az értesítést a Szervező/ Szervező által megbízott személy a sorsolást követően egyszer teszi meg és válaszra 2 (azaz kettő) munkanapot tart fenn. A Nyertes elérhetetlensége esetén az azonosítást a Szervező sikertelennek minősítheti. Amennyiben a jelen Játékszabályzatnak megfelelően (I.) a Nyertes kiértesítése, azonosítása vagy esetlegesen személyazonosítása sikertelen, vagy (II.) a Nyereményt a Nyertes nem veszi át, vagy annak átvételét visszautasítja, vagy (III.) a Nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, és ez a sorsolást követően megállapításra kerül, úgy a Szervező a Nyertest jogosult kizárni és pótnyertest sorsolni. A Nyertes a kizárása miatt a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

  4.5. A Nyereményt a Szervező/ a Szervező által megbízott személy a Nyertes sikeres azonosítását követően küldi meg.

  4.6. A sorsolás alkalmával a Szervező 5 (azaz öt) nyertest sorsol a https://www.random.org szolgáltatásán keresztül. A Nyertes esetleges jelen Szabályzat 4.4. pontja szerinti kizárása esetén a Szervező pótnyertest sorsol.

  4.7.A Nyeremény annak átvételét megelőzően készpénzre nem váltható és nem cserélhető ki másik nyereménytárgyra.

 4. A Résztvevő elfogadja, hogy a Játék során kizárólag a Szervező és az általa használt https://www.random.org számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó. A sorsolást a Szervező a https://www.random.org informatikai rendszerének segítségével bonyolítja le, véletlen generálásával; a zárt informatikai rendszer védett a külső beavatkozástól. A Résztvevő e feltételek ellen kifogással nem él.

 5. A Nyertes nyertességének tényét a Szervező az Global DJ Shop Facebook közösségi oldalán teszi közzé, ehhez a Nyertes kifejezetten hozzájárul.

 6. A Nyertes a Játékban való részvételével elfogadja, a Nyeremény átvételének további feltételeként a Szervező/Szervező által megbízott személy esetlegesen további adatok/dokumentumok, különös tekintettel az azonosításhoz elengedhetetlen okmányok megküldését (az info@globaldjshop.hu címre), illetve bemutatását igényelheti, vagy az átvételt/nyeremény igénybe vételét személyes közreműködéshez, megjelenéshez kötheti.

 7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a saját maga, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a Nyertesről, illetve a nyeremény átadásáról fénykép-, hang - illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza. A Résztvevő elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt, amely a Szervezőt vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.

 8. A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező vagy a Nyereményt biztosító vállalkozás viseli. A Szervező/ a Nyereményt biztosító vállalkozás ezt meghaladó költségviselésre (különösen, de nem kizárólagosan utazási költségek megtérítése, szállásdíj) nem kötelezhető.

 9. Facebook oldalon megjelenített grafikai elem kizárólag illusztráció, a Játék tartalma – a jelen Szabályzatban meghatározott kereteken belül - a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.

 10. A nyereményre való jogosultság nem ruházható át.

 11. A Játék ingyenességére tekintettel a Szervező nem felel a Résztvevő, vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében és kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett vagyoni és /vagy nem vagyoni kártérítési igényt, sérelemdíjat.

 12. A Részvevő és a Szervező között esetlegesen felmerülő jogvitát a Felek békés úton próbálják meg elrendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező pécsi törvényszék jár el.

 13. Személyes adatok védelme: 

  Kampányban való részvétellel a Résztvevő magára nézve elismeri és elfogadja, hogy személyes adatai adatkezelésbe vonhatók.

  A Kampányban való Résztvevő jogait biztosítja különösen az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül

  A helyezéséről szóló rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet”), továbbá minden olyan jogszabály, amely az Általános Adatvédelmi Rendelet végrehajtásáról vagy a személyes adatok védelmének szabályozásáról rendelkezik Magyarország területén, valamint mindazon végzés, döntés, utasítás, szabály vagy rendelet, amelyet a Felügyeleti hatóság vagy más illetékességgel rendelkező szerv ad ki, ill. helyez kilátásba, és amelyek célja az Adatvédelmi alanyok alapvető jogainak és információszabadságának, így különösen a családi és magánélethez való jog védelme a Magyarország területén megvalósuló adatkezeléssel összefüggésben.

  Személyes adataihoz fűződően a Részvevőt, mint adatvédelmi alanyt az alábbi jogok illetik meg: adataikhoz való hozzáférés (ti. abba való betekintés) joga, a nyilvántartásban esetlegesen fellelhető hibák kijavításához, helyesbítéséhez való jog, a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog, a felügyeleti hatóságnál vagy bíróságon beterjeszthető panasz megtételéhez fűződő jog, a személyes adatok törléséhez (elfeledtetéséhez) való jog, az adatkezelés korlátozásához (ti. adatok zárolásához) való jog, valamint az adatok hordozhatóságának biztosításához fűződő jog, a helyzettől függően.

  Fenti jogainak gyakorlása érdekében a Résztvevő az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel a kapcsolatot a Szervezővel: info@globaldjshop.hu

  Amennyiben a Résztvevő élni kíván ezen jogok bármelyikével, felhívjuk szíves figyelmét az alábbiakra:

  - a Szervező nem számít fel díjat a Résztvevőnek személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban, kivéve, ha az adatközlésre vagy hozzáférésre vonatkozó kérése jogalap nélküli, ismétlődő vagy túlzó mértékű, mely esetben a Szervező az adatszolgáltatást vagy az adatokhoz való hozzáférést méltányos díj ellenében biztosítja. Szervező az esetleges felmerülő díjakról minden esetben előzetesen, a kérés feldolgozása előtt értesíti a Résztvevőt.

  - a Szervező a Résztvevő minden érvényes megkeresésre legfeljebb egy hónapon belül válaszol, kivéve, ha a megkeresésben megfogalmazott kérés kifejezetten bonyolult vagy ha a Résztvevő több megkeresést vagy egyszerre több kérdéskört érintő adatigénylést küldött, mely esetben a Szervező válaszát a megkeresés időpontjától számított legfeljebb három hónapon belül küldi meg a Résztvevőnek. Amennyiben a Szervezőnek egy hónapnál hosszabb időre van szüksége a Résztvevő kérésének feldolgozásához, arról mindenképpen értesíti a Résztvevőt. A válaszadást gyorsítja, s egyben a kérés eredményes feldolgozását segíti, ha a Résztvevő a megkeresésben részletesen leírja, hogy pontosan milyen adatokra vagy dokumentumokra van szüksége, illetve, hogy mivel kapcsolatban merültek fel aggályai, ha vannak ilyenek.

 14. Vis maior:

  e fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem kontrollálható, és/vagy olyan, a Szervezőt ellehetetlenítő, tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a Szervező számára a jelen Részvételi feltételekben vállalt kötelezettségek teljesítését;

  a Vis maior felmerülése, amennyiben az a Szervező által a jelen Részvételi feltételekben vállaltak teljesítését egészben vagy részben akadályozza vagy korlátozza, a Szervezőt ezen kötelezettségek teljesítése és a nemteljesítés következményei alól mentesíti a Polgári Törvénykönyv alapján;

  a Vis maior felmerüléséről, esetlegesen az annak következtében történtekről a Szervező a tudomásra jutástól számított 5 munkanapon belül tájékoztatja az Ügyfeleket/Felhasználókat;

 15. A Résztvevő a Játékban való részvételével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Ha a Felhasználó a jelen Szabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerülhet. A Felhasználó/Ügyfél elfogadja, hogy az emag.hu oldalon a jelen Játékhoz kapcsolódóan feltüntetett adatok és információk a Szervező zárt elektronikus rendszeréből származnak és a zárt elektronikus rendszer által mértek, az Ügyfél Játékban való részvétellel elfogadja azok helyességét és valósságát.

 16. A játékkal kapcsolatos felvilágosítás az info@globaldjshop.hu e-mail címen kérhető.

 17. A Szervező fenttartja a jogot arra , hogy a nyereményjátékot bármikkor indoklás nélkül felfüggesztheti, módosíthatja, felmondhatja. Leállítására, beszüntetésére, feltételeinek módosítására, akár visszamenőleges hatállyal is, amelyről az globaldjshop.hu erre szolgáló felületén és/vagy az Global DJ Shop Facebook közösségi oldalán értesítheti az Ügyfeleket/Felhasználókat.

 18. A játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Szervező a Facebook által tárolt adatokért, valamint a Facebook adatszolgáltatásért nem felel. A Játék a Facebook használati feltételeinek megfelelően került kialakításra. A Játék során a Résztvevő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az adatokat a Szervező a Játék szervezésében közreműködők felé továbbítsa, a Szervező adatkezelési szabályzatának megfelelően.

 19. A Játék lebonyolítására az globaldjshop.hu Általános felhasználási feltételei (a továbbiakban: ÁFF.; elérhető: https://www.globaldjshop.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek) és Adatkezelési feltételei (elérhető: https://www.globaldjshop.hu/adatkezelesi-tajekoztato), valamint a magyar adatvédelmi törvény rendelkezései vonatkoznak;

A Résztvevő Játékban való részvételével elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja.

 

A Játék szervezője a Sztereo-Tech Kft.
Minden jog fenntartva!

Pécs, 2020. december 10.